Pozor! Prosím, prečítajte pozorne nasledovné pokyny ku používaniu tejto webovej stránky. Pri používaní tejto webovej stránky vyjadrujete, že s pokynmi používania súhlasíte. Ak by ste tieto pokyny neakceptovali, vtedy túto webovú stránku nepoužívajte.

1. Používanie webovej stránky

Celý obsah na tejto webovej stránke je chránený autorským právom. Výslovne povoľujeme používať všetky dáta pre súkromnú, nie komerčnú potrebu, za predpokladu, že v každej kópii obsahu bude poukázané na práva všetkých autorov a iných vlastníkov pôvodného obsahu. Obsah tejto webovej stránky sa nesmie žiadnym spôsobom meniť a kopírovať alebo zverejňovať pre oficiálny alebo komerčný účel. Obsah sa nesmie v žiadnom prípade bez písomného povolenia využívať alebo zobrazovať na iných internetových stránkach alebo počítačoch v sieti. Každé využívanie pre verejný a komerčný účel vyžaduje náš písomný súhlas. Prestúpenie týchto podmienok zaväzuje ku okamžitému zničeniu celého vytlačeného, kopírovaného, stiahnutého alebo iným spôsobom získaného obsahu. Vyhradzujeme si uplatnenie ďalších nárokov na náhradu škôd.

2. Vylúčenie záruky zhotoviteľa

Naše záväzky vzťahujúce sa na produkty a servis, podliehajú výlučne dohodám, za ktorých tieto produkty a servis boli dané k dispozícii. Žiaden obsah na týchto webových stránkach sa nemá vykladať tak, aby predstavoval zmenu týchto dohôd. Nenesieme okrem toho žiadne záruky za správnosť a úplnosť obsahu, softwaru a servisu na tejto webovej stránke. Môžeme hocikedy bez predchádzajúceho oznámenia urobiť zmeny obsahu a servisu na tejto webovej stránke alebo na produktoch, servise a cenách, ktoré sú na nej uvedené. Je možné, že obsah a servis tejto webovej stránke viac nezodpovedá najnovšiemu stavu. Nie sme viazaní ku aktualizácii obsahu a servisu na tejto webovej stránke.

3. Obmedzenie záruky

My, naši dodávatelia, alebo ďalšia tretia strana, ktorí sú uvedení na tejto webovej stránke, nepreberáme v žiadnom prípade záruku za možné škody, ako možno ušlý zisk, stratu dát alebo výpadky vo výrobe, ktoré vzniknú z používania, neschopnosti používania alebo zo všeobecného využívania webovej stránky. Pritom nie je podstatné, či sú dôvodom škôd zmluva, nárok na náhradu škody a iné zákonné ustanovenia a či sme o možnosti takých škôd informovali alebo nie. Pokiaľ používanie tejto webovej stránky vedie k tomu, že nebudete môcť používať Vaše produkty a servis pôvodne plánovaným spôsobom, nebudeme v žiadnom prípade znášať náklady za obnovenie produktov alebo servisu.

4. Internetové stránky a linky

Webové stránky obsahujú linky na webstránky iných poskytovateľov. Za cudzí obsah, ktorý sa dosiahne cez také linky, sme nie zodpovední. Cudzia ponuka bola pri prvom kliknutí na link preverená, či neobsahuje protizákonný obsah. Až keď zistíme a je nám to poukázané, že ponuka vykazuje protizákonný obsah, tieto linky sa odstránia, pokiaľ je to technicky možné a prijateľné. Na týchto webových stránkach používame „cookies“ podľa browsera a „Session-IDs“ podľa servera, aby sme uľahčili užívateľovi používanie ponúk online. „Cookies“ a“Session-IDs“ neobsahujú žiadne osobne špecifické informácie o používateľovi tejto webovej stránky. E-mailová adresa, meno a adresa ostávajú anonymné.

5. Sťahovanie - Upload and download

Dávame užívateľom webovej stránky k dispozícii súbory na stiahnutie (download). Tieto dáta sú k dispozícii výlučne pre účely testu. Všetky súbory, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie, boli preverené aktuálnym antivírovým programom uznávanej firmy poskytujúcej antivírovú ochranu a v čase dania k dispozícii neobsahovali vírusy. Každé ďalšie rozširovanie poskytnutých súborov v internete alebo prípadne na iných médiách je prísne zakázané a je možné len s našim písomným povolením.

6. Záruka

Informácie na našich internetových stránkach boli vytvorené s najväčšou svedomitosťou. Avšak nepreberáme žiadnu záruku za úplnosť alebo vhodnosť pre určitý účel použitia. Riziko pri využívaní obsahu, ktorý je na internetových stránkach k dispozícii, nesie samotný užívateľ. Za možné škody alebo výpadky prístrojov nepreberáme zodpovednosť. Keď zverejníme na stránkach ceny alebo cenníky, tieto ceny zostávajú nezáväzné. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené.